In het kort

De wijk is een vroeg naoorlogse woonwijk aan de noordzijde van Leeuwarden en bestaat uit laagbouwwoningen rondom vier hoven en langs de randen hoogbouwflats van vijf tot twaalf verdiepingen.

Door de veranderende maatschappij, de karakteristieke stedenbouwkundige opzet en de bouw- en woontechnische staat van de woningen was de wijk afgezakt naar de onderkant van de woonmarkt. Dit was aanleiding tot een ingrijpende herstructurering met stedenbouwkundige en architectonische ingrepen en een nieuwe inrichting van de woonomgeving.
De infrastructuur is aangepast en de hoofdontsluiting van de wijk is deels verlegd om ook bij de hoogbouw de hovenstructuur te herstellen. Bij de inrichting hebben de hoven een duidelijke parkeerstructuur gekregen en is een deel van de verharding vervangen door groen.
Bij de ingrijpende renovatie is middels een herindeling van de plattegrond het woonoppervlak aanzienlijk vergroot.
Ook het gevelbeeld is drastisch gewijzigd; optoppingen en aftoppingen t.b.v. een grotere woningvariatie geven het huidige straatbeeld meer geleding, en doorbraken in een aantal gevelwanden versterken de doorzichten naar het buitengebied. Naast renovatie is een deel van de bestaande woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dit maakt het mogelijk een breder assortiment woningtypen, met name ten behoeve van ouderen, aan te kunnen bieden.
Om bewoners bij de planvorming te betrekken, is een groot aantal bewonersinformatieavonden georganiseerd en is draagvlak ontstaan voor de plannen.

Plaats

Leeuwarden

Datum

2011

Opdrachtgever

Woonbedrijf Noord, Leeuwarden

Architect

Sacon

Aannemer

Plegt-Vos

Materiaal

Vuren hout behandeld met Woodlife HL50 en FlameDelay afgewerkt met Colorseen TimberStain kleur TS250311-BN